About

ซ่อมเครื่องยนต์หลักสูตรระยะสั้น
about_dots
เกี่ยวกับเรา

เรียนช่างยนต์ หลักสูตรระยะสั้น

เราสอนหลักสูตรช่างซ่อมรถยนต์ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเตรียมตัวก่อนที่จะไปทำงานแตกต่างประเทศ เราวางรากฐานทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ความรู้ความเข้าใจในการทำงานและทัศนคติในการทำงาน สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

success

หลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

ฝีมือแรงงานไทยได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

phone_1

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน

พัฒนาทัศนคติที่ดีในการทำงาน ใช้เทคโนโลยีสื่อสารในชีวิตประจำวัน

20+

ปี ที่ก่อตั้ง

Cookie Consent with Real Cookie Banner