คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบ

  • Home
  • Uncategorized
  • คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบ

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

โรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ในสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ตามใบอนุญาตเลขที่ อด.0004.1/2565 และ อด.0004.2/2565

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ดังนี้

1.สัญชาติไทย
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครเข้ารับการทดสอบ
3.มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
4.ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพ ในสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง หรือ
5.เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้ หรือ
6.เป็นผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้ หรือ โดยมีการเรียนอาหารไทยไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.ใบรับรองแพทย์ จำนวน 2 ฉบับ
3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ชุดสุภาพ เสื้อเชิ๊ตสีขาว ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4.ข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 (อย่างน้อย 2 เข็ม) จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาใบรับรองการผ่านงาน หรือ สำหรับใบTranscript(กรณีกำลังศึกษาอยู่) หรือ ใบผ่านการฝึกอบรม จำนวน 1 ฉบับ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 2 ดังนี้

1. สัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครเข้ารับการทดสอบ
3. ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

    – ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร นับตั้งแต่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ชุดสุภาพ เสื้อเชิ๊ตสีขาว ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3.สำเนาใบรับรองการผ่านงาน ด้านอาหารไทย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 (หน้า-หลัง) จำนวน 1 ฉบับ
5.ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด
6.ข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 (อย่างน้อย 2 เข็ม) จำนวน 1 ฉบับ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.udonthaicooking.com/th/pages/40751-สถานทดสอบฝีมือคนหางานต่างประเทศ

Comments are closed

Cookie Consent with Real Cookie Banner